Regulamin

                                                                                                REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kriagoods.com

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej o adresie kriagoods.com. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Właścicielkami Sklepu są Marta Wojtanowska oraz Ewa Uniejewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Uniejewska Handcrafted, NIP: 8393014918, REGON: 520424520, adres email: info@kriagoods.com.
 3. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 • 2

Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez stronę internetową.
 2. Zamówienia internetowe mogą być składane 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Składając zamówienie Klient wskazuje: swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia, zamawiany produkt, adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany produkt, sposób dostawy, sposób płatności.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 72 godzin od złożenia zamówienia drogą mailową.
 6. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 7. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.
 8. Czas realizacji zamówienia to maksymalnie 15 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Wszystkie oferowane produkty wykonywane są ręcznie, a czas realizacji zamówienia podany jest w opisie produktu. Staramy się, by czas realizacji był jak najkrótszy, jednak jest on zależny od ilości zamówień. Jeśli czas realizacji ulegnie wydłużeniu, Kupujący zostanie bezzwłocznie poinformowany przez Sprzedającego.

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy.
 3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon.
 4. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego.
 5. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia.
 • 3

Płatności

Klient ma do wyboru formy płatności:

 1. Przelew – wówczas Sklep wysyła zakupiony produkt na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym,
 2. Przelewy24

Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

 •  
 • 4

Sposób i koszt dostawy

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia: za pośrednictwem firm wysyłkowych (kurierem lub paczkomatem).
 2. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.
 3. Wysyłka poza granice Polski zostanie wyceniona po kontakcie ze Sklepem pod adresem info@kriagoods.com.
 • 5

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu poprzez wysłanie emaila na adres info@kriagoods.com wraz z opisem reklamowanego towaru i jego niezgodności z umową.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. W przeciwnym razie koszty poniesionych przesyłek ponosi Klient.
 • 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru towaru, o ile towar nie nosi śladów użycia.
 2. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.
 3. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 4. W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 • 7

Warunki gwarancji

 1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i wynosi 2 lata.
 2. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.
 3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu.
 4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich innych roszczeń niż te wymienione w punkcie 3. – a w szczególności: wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji, modyfikacji produktu, niszczących zabrudzeń (oleje, farby, rozpuszczalniki, kwasy), uszkodzeń mechanicznych; zużycia materiałów w wyniku normalnego użytkowania, spowodowanych zdarzeniami losowymi (ogień, wilgoć, zgniecenia, rozerwania, rozcięcia, pogryzienie itp.) oraz uszkodzeń występujących po kontakcie ze słoną wodą morską.
 5. Gwarancja jest ważna jedynie z dowodem zakupu produktu, posiadającym czytelną datę zakupu i oznakowanie sprzedawcy.
 6. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punkcie 4. lub / i napraw dokonanych we własnym zakresie.
 7. Odpowiedzialność i koszty za wysyłkę do firmy Kria ponosi Kupujący.
 8. Po weryfikacji wady produkt zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy; w przypadku niedostępności takiego samego produktu zostanie on wymieniony na podobny bądź Klientowi zostaną zwrócone pieniądze.
 • 8

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Ewa Uniejewska Handcrafted, z siedzibą w Warszawie.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta na stronie kriagoods.com są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji umowy sprzedaży.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.
 7. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: info@kriagoods.com.
 • 9

Własność intelektualna

 1. Wszelkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep, ich opisy lub zdjęcia, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.
 2. Klient przekazując Sklepowi zdjęcia zawierające produkty kupione w Sklepie, oświadcza, iż ma do nich wszelkie prawa autorskie i wyraża zgodę na publikację zdjęć na stronie Sklepu oraz na profilu sklepu na portalach społecznościowych.
 • 10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach w regulaminie zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.
 5. W przypadku nie dokonania wypowiedzenia umowy w terminie wskazany powyżej Klient jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

 

 • 11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego.
Shopping Cart